Dôležitá informácia! Dňa 31.1.2024 bol pridaný dokument Oznámenie pre zraniteľných odberateľov (Energetika / Informácie)

Elektroenergetika

Domácnosti

Domácnosti

Ceny a tarify uvedené v nasledujúcich cenníkoch platia pre dodávku a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej siete ("DS") a odberateľov elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Development In Slovak Investments, s.r.o. (ďalej len "DISI, s.r.o." ) nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1kV) a ktorých odber elektriny slúži len na uspokojovanie osobných potrieb v domácnosti, klasifikované podľa § 2 písm. b) bod 24 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (aj pre chaty, garáže, záhradky a podobne, ak odber neslúži na podnikateľskú činnosť).